Het absolute zelfbeschikkingsrecht is ‘absurd’

Met verbazing heb ik sommige reacties gelezen die zijn verschenen nadat ik de euthanasie van mijn moeder publiekelijk heb bekend gemaakt. In een opiniestuk gepubliceerd via de website van demens.nu werd geschreven dat het bekend maken van mijn verhaal voor een deel te verklaren is uit het feit dat ik lesgeef aan de Katholieke Hogeschool Leuven en in Tertio zou gepubliceerd hebben. Omwille van mijn ongetwijfeld katholieke opvoeding zou ik niet hebben leren omgaan met emotionele disfunctionaliteit. In een tekst die verschenen is in De Morgen staat dat mijn moeder mede omwille van de verstoorde relatie met haar zoon zou gekozen hebben voor euthanasie. In een andere tekst uit De Morgen werd bovendien gepubliceerd dat de laatste wens tot euthanasie van de patiënt moet gerespecteerd worden door de arts daar deze daartoe wettelijk verplicht is én uiteraard óók door de familie die voldoende empathie moet kunnen opbrengen voor deze beslissing. Dit is anno 2013 blijkbaar wat men verstaat onder ‘barmhartigheid’ en ‘liefhebben’.

In de Artsenkrant van 1 februari 2013 werd in een opiniestuk gepubliceerd dat er een misperceptie zou bestaan over vrijzinnig humanisme en euthanasie. Is dit vreemd? Het is toch op zijn minst gezegd opvallend dat alle weerwoorden die naar aanleiding van het bekend maken van de euthanasie van mijn moeder geschreven zijn vanuit een welbepaalde vrijzinnig humanistische hoek waarbij het dogmatisch denken niet geschuwd wordt. Is het dan niet logisch dat mensen zich vragen gaan stellen over de associatie tussen dit dogmatisch vrijzinnig humanisme en het propageren van euthanasie als ultieme oplossing voor lijden?
 

Het lijkt me zinvol om opnieuw de feiten op een rij te zetten. Op 19 april 2012 werd mijn moeder geëuthanaseerd zonder dat ik hiervan op de hoogte werd gebracht door het behandelend team omdat dit volgens hen de ‘laatste wens van mijn moeder was’ die ‘absoluut moest gerespecteerd worden’. Op 20 april 2012 sta ik volledig ontredderd naast het lijk van mijn moeder in het mortuarium van het universitair ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel.
 
Mortuarium - UZ Brussel
Op 19 april ben ik voor het behandelend team geen zoon en hoef ik zeker niet gecontacteerd te worden als mijn moeder een spuitje krijgt. Op 20 april krijg ik van een medewerker in het mortuarium, terwijl ik nota bene naast het lijk van mijn moeder sta, een brief met al mijn plichten als nabestaande. Terloops krijg ik de mededeling dat mijn moeder haar lichaam heeft afgestaan aan de wetenschap omdat dit één van haar laatste wensen was.
Als zoon krijg ik dan ook de opdracht om het lijk te laten transporteren naar de dienst Experimentele Anatomie van het universitair ziekenhuis. Het lichaam zal pas twee jaar later worden vrijgegeven!

Experimentele Anatomie - UZ Brussel
Het is toch ronduit schokkend dat ik als nabestaande geen enkele nazorg en geen enkele begeleiding kreeg om dit absurde trauma te verwerken. Een maand na de dood van mijn moeder, ga ik volledig gedesillusioneerd samen met mijn collega, dr. Steven Bieseman, praten met het ‘behandelend team’ van mijn moeder. De medicus die de dodelijke injectie heeft gegeven, vraagt me laconiek waarom ik eigenlijk met hen kom praten. De vraag die ik het team stel, is of mijn trauma niet een logisch gevolg is van de complete absurditeit waarin ze me hebben meegesleurd. Als kers op de taart krijgt mijn overleden moeder een half jaar na haar dood op haar naam een aangetekend schrijven omdat er nog een factuur niet betaald was van een consultatie met het ‘behandelend team’. Wanneer ik mijn verontwaardiging laat blijken, laat het universitair ziekenhuis mij weten dat dit een correcte procedure is bij euthanasie. Dat ik met dergelijke waanzin niet akkoord ga, is dus volgens de verschillende stukken die verschenen zijn in de kranten en op de website van demens.nu te wijten aan het feit dat ik dankzij mijn zogezegde katholieke opvoeding niet heb leren omgaan met emotionele disfunctionaliteit en een gebrek heb aan invoelingsvermogen. Is dit niet de wereld op zijn kop?

Mag ik volgens het zogenaamd ‘vrijzinnig humanisme’ aan de euthanasie van mijn moeder niet twijfelen? Gaan we nu werkelijk de zelfbeschikking als het absolute goed aanbidden zonder ons nog met elkaar te ‘verbinden’? Gaan we psychisch labiele mensen zodanig informeren dat ze kiezen voor euthanasie zodat de nabestaanden verweesd achterblijven? Gaan we mensen in de nabije toekomst euthanaseren omdat het ons eigenlijk wel goed uitkomt? Gaan oudere mensen vragen om euthanasie omdat ze anders toch maar een last zijn voor hun kinderen? Neen, deze egocentrische wereld zonder respect voor het elementair leven, is niet de wereld die ik wil nalaten aan mijn kinderen en de komende generaties.


Dr. sc. Tom Mortier en dr. med. Steven Bieseman, departement Gezondheidszorg enTechnologie, Katholieke Hogeschool Leuven

Dit artikel werd gepubliceerd in Artsenkrant, dinsdag 5 maart 2013, Nr. 2303 pagina 22.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

This absolute self-determination is ' absurd '!
With astonishment, I have read some of the comments that appeared after I announced my mother's euthanasia publicly In an opinion piece published on the website of demens.nu , they wrote that the reasons I published my story could in part be explained by the fact I teach at the Catholic University of Leuven, and that because of my Catholic upbringing , I certainly would not be able to cope with "emotional dysfunction" . In an article published in De Morgen they also said my mother could had opted for euthanasia because of the disturbed relationship with her son! ! In another text from deMorgen, they also published that the patient's last wish for euthanasia have to be respected by the doctor as it is a statutory requirement , and that the family should be able to muster sufficient empathy for such a decision . In 2013 ,this apparently is what is meant by ' mercy ' and ' love ' .

The Physicians Gazette February 1, 2013 published an opinion piece, that a misconception exists about liberal humanism and euthanasia . Is this odd? It is at the very least , remarkable that all rebuttals in response to the announcement of my mothers euthanasia were written from a certain liberal humanist angle in which dogmatic thinking is shunned . Doesn't it make sense that people are asking questions about the association between the dogmatic liberal humanism and the promotion of euthanasia as the ultimate solution to suffering?

It seems sensible to summarize the facts.

Anoniem zei

...On April 19, 2012 my mother was euthanized without me being informed by the treating team because -according to them - it was "the last wish of my mother " and her wishes " had to be respected absolutely ." On being made aware on April 20, 2012, I find myself standing beside my mothers corpse, completely stunned - in the mortuary of the University Hospital of the Free University of Brussels .

Mortuary - UZ Brussels
On April 19, I am -for the treating team - not a son, and I do not need to be contacted when my mom gets a lethal syringe. On April 20 , while I am standing next to my mother's corpse, I get an employee at the morgue handing me a 'please note' letter , which contains a list of all my legal duties as the surviving son! . Incidentally, I receive a message that my mother's body has been donated to science because it was one of her last wishes .
As a son, I get a command to transport the body to the Department of Experimental Anatomy of the University hospital . The body will only be released to me 2 years later !

Experimental Anatomy - UZ Brussel
Is not it downright shocking that I , as surviving son, had to handle this with no aftercare and no counseling support at all? . A month after the death of my mother, I find myself going to talk to my mother's " treatment team " , completely disillusioned, accompanied by my colleague , Dr. Steven Bieseman. The physician who gave my mother the lethal injection laconically actually asked me "why have you come to talk to us?" The question I ask the team , is whether my trauma is not a logical consequence of the complete absurdity they have dragged me into. And ... as the icing on the cake ......6 months after her death, my deceased mother gets sent a registered letter , in her name, because a hasn't been paid for a consultation with the "investigating team!! When I make my outrage known, the university hospital let me know this is the procedure for euthanasia. I do not agree with such madness - but according to the various pieces that have appeared in the newspapers and on the website of demens.nu ,this is entirely due to the fact that I did not learn how to deal with emotional dysfunction, and (again thanks to my so-called Catholic upbringing), because I lack empathy!!

Isn't this the world turned completely upside down ?

Can I not question the euthansia of my own mother under the tenets of what is called 'Liberal Humanism' ? Arent we now actually trying to worship self-determination as the absolute good without 'connecting' with each other? Are we going to inform all mentally unstable people in such a way that they opt for euthanasia and all leave bereaved orphans behind them ? Are we going to euthanize people in the near future simply because we find them inconvenient ? Are elderly people going to ask for euthanasia because they are going to be a burden on their children? No - I've had enough of it! This egocentric world, in which there is no respect for basic life, is not the world I want to bequeath to my children and the generations to follow them "